Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Ontevreden over de behandeling
Het kan gebeuren dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Welke stappen kunt u dan ondernemen en waar kunt u met uw klacht terecht? In deze folder staat uitgelegd welke mogelijkheden er zijn.

Praat eerst met uw logopedist
Bespreek uw klacht eerst met de logopedist. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij de klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit, dan zijn er twee instanties waar u met uw klacht terecht kunt. Het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten (het College) en de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn (de Klachtencommissie).

Beroepscode voor logopedisten
Logopedisten zijn gebonden aan normen die zijn vastgelegd in gedragsregels. Deze regels staan in de ‘Beroepscode voor Logopedisten’. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat logopedisten de belangen van de cliënt voorop stellen. Er geldt geheimhoudingsplicht en cliënten worden behandeld zonder aanziens des persoons (geen discriminatie). Als u vindt dat uw logopedist in strijd met de beroepscode heeft gehandeld, en hij is lid van de NVLF, dan kunt u een klacht indienen bij het College.

Behandeling van de klacht door het College
Het College is een onafhankelijk orgaan van de NVLF en behandelt en beoordeelt klachten over leden van de NVLF. Het is daarmee een vorm van intern tuchtrecht. Het College kan binnen dit soort klachtenbehandeling sancties opleggen of aan de NVLF adviseren om een sanctie toe te passen.

Behandeling van de klacht door de Klachtencommissie
Sinds 1 januari 1995 zijn alle logopedisten wettelijk verplicht om een regeling te hebben voor de behandeling van klachten. Hiervoor is de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn in het leven geroepen. Bij deze commissie kunt u een klacht indienen tegen iedere logopedist, lid of geen lid van de NVLF. Klachtenbehandeling door een klachtencommissie is een maatschappelijke regeling, waarbij genoegdoening van de cliënt/patiënt voorop staat. Aan uitspraken van een klachtencommissie kunnen geen sancties worden verbonden. Een klachtencommissie stelt alleen vast of een klacht gegrond of ongegrond is. Na de behandeling door de Klachtencommissie kunt u niet in hoger beroep. U kunt de klacht ook niet meer indienen bij het College. U kunt met uw klacht ook naar de burgerrechter. Deze zal rekening houden met de inmiddels gevolgde klachtprocedure en de klacht uiteraard ook toetsen aan de Beroepscode voor Logopedisten.

Kosten en procedures
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van een klacht door het College of door de Klachtencommissie. Er gelden wel regels over hoe een klacht moet worden ingediend, hoe de behandeling ervan plaatsvindt en binnen welke termijn een uitspraak tegemoet kan worden gezien. Als u overweegt om een klacht in te dienen, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van het College en de Klachtencommissie. Deze informeert u of uw klacht bij het College of de Klachtencommissie ingediend kan worden. Ook kunt u informatie over de procedure inwinnen.

Ondersteuning bij de klachtenbehandeling
Wilt u ondersteuning bij uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Zorgbelangorganisatie in uw regio. Wat deze organisaties kunnen doen en hoe u ze kunt bereiken vindt u op de website www.zorgbelang-nederland.nl

Adressen
NVLF College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten
Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 45 70 73

Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn
T.a.v. ambtelijk secretaris
Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 45 70 73

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250
3500 GG Utrecht
Telefoon: 030 299 19 70

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
Telefoon: 030 297 03 03

Websites
www.logopedistzoeken.nl
www.logopedie.nl
www.npcf.nl
www.zorgbelang-nederland.nl
www.zorgkaartnederland.nl

Contact
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348-457070
logopedie@nvlf.nl
www.logopedie.nl

Klik hier voor het officiële document.